مشاوره بازاریابی وبرندینگ

مشاوره بازاریابی وبرندینگ

بازاریابی داخلی

وجود دید صحیح در مورد اهمیت واحد بازاریابی ، ازاصول کلیدی درموفقیت سازمان است.اگر کل یک سازمان را شبیه به بدن انسان در نظر بگیریم ، واحد بازاریابی نقش قلب را ایفا خواهد کرد. بسیاری از صاحبان کسب و کار در کشور با صرف هزینه های زیاد به دنبال توسعه محصولات ویا یافتن بازار جدید برای محصولات و سرویس های فعلی خود هستند .در حالیکه نکته اصلی در عدم موفقیت در دستیابی به هدف مورد نظر استفاده نادرست از ابزار ها ومنابع و نبوددید استراتژیک صحیح در مورد بازاریابی است.

brandingwiteboard_1

بازار یابی بین المللی

بازار بین المللی به علت وجود شرکت های بین المللی دربازار هدف ، بسیار رقابتی تر و گاهآ ازشرایط پیچیده تری برخوردار است.استفاده از ابزار های درست ومدرن درمارکتینگ و وجود درک صحیح از طرح ریزی واجرای تحقیقات بازار بین المللی ،یافتن بازارهای هدف ،قیمت گذاری و روش های یافتن مشتری گامی بسیار کلیدی در موفقیت شرکت های ایرانی برای صادرات و دستیابی به سهمی ازبازار کشور های دیگر است.

برندینگ

برندینگ چیست و چرا در دنیای امروز به شدت دارای اهمیت است؟مفهوم برند بسیار فراتر از یک لوگوی تجاری یا یک عنصر گرافیکی است.تمامی اجزای کسب وکار شما در راستای برندینگ حرکت میکند.لوگو،نام تجاری، وبسایت ، نوع تبلیغات ،شیوه برخورد پرسنل ، ساختمان شرکت ویا کارخانه ،بسته بندی و… همه وهمه به یک خروجی در ذهن مشتریان ختم میشود و آن مفهوم برند شما در ذهن آن مشتری است.مردم اغلب ترجیح میدهند با شرکت هایی کار کنند که حس خوبی از آنها در ذهن دارند.بنابراین برندینگ بسیار موضوعی حیاتی در ایجاد و ادامه یک کسب وکار پایدار است.

Comments are closed