هولدینگ آلمانی –هندی

همکاری مشترک ایران مدیوم وهولدینگ بزرگ آلمانی-هندی

شرکت مدیا تجارت نیکا(ایران مدیوم) مفتخربه همکاری مشترک با یکی از بزرگترین هولدینگ های چندملیتی در کشور هند وبا هدف توسعه راهبردی همکاری های ایران،هند و کشورهای اروپایی میباشد.

http://www.crescendoworldwide.org/

http://www.gibc-hannover.org/

http://iranmedium.com/

http://www.mediatejarat.com/

Comments are closed